Fundraising

Během posledních let vzniklo obrovské množství neziskových organizací. Zřizovateli jsou stát, magistráty, obce, církve, ale také soukromé osoby.
K tomu, aby služba mohla být zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb, musí splňovat dost přísné podmínky, mimo jiné například standardy kvality sociálních služeb, kterých je hned patnáct a které představují právní předpis z roku 2006.

Je zřejmé, že státní dotace a dokonce ani dotace a granty z evropských fonů nejsou schopny pokrývat provoz těchto organizací a tak tedy nezbývá těmto organizacím, než aby si zajistili vlastní zdroj financí. Tak to ostatně funguje i v jiných zemích.

Obstarávání a shromažďování finančních či jiných zdrojů na obecně prospěšnou činnost organizací se jmenuje odborně fundraising. Fundraising je tedy obstarávání financí pro neziskové nadace a organizace od dárců (donátorů) a sponzorů.
 

Získávání financí a práce s veřejností

Pokud jste si v poslední době hledali prostřednictvím internetu zaměstnání, možná jste si všimli inzerátu ve znění, přijmeme pracovníka PR a fundraisingu.
Je zřejmé, že PR tedy public relation, což v překladu znamená práce s veřejností a fundraising spolu velmi úzce souvisí. Pokud má veřejnost přispívat na obecně prospěšnou činnost, potřebuje znát veškeré informace a mít k dispozici dostatečné podklady v podobě transparentního účtu, výročních zpráv, publikovaných článků v médiích.
Vraťme se ovšem k fundraisingu. Zamysleme se nad tím, jakými způsoby lze získat finance pro provoz obecně prospěšné společnosti.

·         Samozřejmě je možné přímé oslovování firem, nadací, krajské samosprávy, ale také široké veřejnosti. Může probíhat například prostřednictvím přímého oslovení (formou korespondence, prostřednictvím internetu, rozhlasu),  nebo prostřednictvím žádostí o grand, jehož součást tvoří také pečlivě vypracovaný projekt.
·         Jedním z častých způsobů získávání financí představují různé benefiční akce. Velmi často se jedná o koncerty, ale poslední dobou přibývá i benefičních sportovních aktivit jako například různé benefiční maratony.
·         Další možností pak jsou například dárcovské esemesky, tedy DMS. Každý z nás už určitě několik těchto dárcovských esemesek poslal. Jejich cena je 30 korun. Z toho 27 korun jde na projekt a 3 koruny zůstávají telefonním poskytovatelům.
·         Každý určitě zná také pouliční sbírky, kdy dárci přispívají tím, že si zakoupí drobné upomínkové předměty. Pouliční sbírky vyvolávají v některých lidech nedůvěru. Nicméně je poměrně snadné ověřit si, zda se jedná o legální sbírku či nikoli. Například kasička musí být zapečetěná. Rekrutér (prodávající) se musí prokázat průkazem s číslem, které je rovněž uvedené na pokladničce.

 
Každopádně v každém případě je důležité kvalitní PR tedy kontakt s veřejností, jak již bylo výše řečeno. Jen informovaný jedinec daruje ochotně své peníze.